3Hoek Anti-Pestcharter

1. Visie op aanpak van pesten

Het 3Hoek-team is ervan overtuigd dat het welbevinden van leerlingen een prioriteit moet zijn. Dit heeft namelijk een grote invloed op hun resultaten. We werken daarom aan een veilig en warm schoolklimaat voor alle leerlingen.
Pesten is niet te vermijden, maar dat maakt het niet oké. Wij willen daarom met een duidelijk actieplan samen met jullie de strijd aangaan en pesten eenduidig, constructief en direct aanpakken. 
Als school willen we duidelijke grenzen stellen. Fouten maken kan, maar wie deze grenzen overschrijdt, kan dit niet zomaar straffeloos doen. We willen dus een duidelijk kader scheppen voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Met dit actieplan hopen we dat alle partijen (school, ouders, leerlingen) weten hoe wij als school omgaan met pestgedrag en hoe we verwachten dat andere reageren wanneer pestgedrag zich voordoet. 

2. Ruziën, plagen en pesten: wat is het?

We merken dat er heel snel en vaak over pesten gesproken wordt terwijl dit niet steeds het geval is. Wij definiëren de zaken als volgt op onze school.

2.1 Ruziën

Door af en toe te botsen met elkaar leren kinderen hun eigen scherpe kanten en die van anderen kennen, aanvaarden en ermee omgaan. Ruziën is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij.

2.2 Plagen

Plagen is van korte duur en speelt zich af tussen jou en mij. Er is geen machtsverschil, terugplagen kan makkelijk. Soms loopt plagen wel eens uit op een misverstand, een pijnlijk incident of een ruzie. Maar die worden meestal gauw bijgelegd. Dit wil echter niet zeggen dat plagen soms niet kwetsend kan zijn.

2.3 Pesten

Pesten is het regelmatig en respectloos lastigvallen van of door iemand/een groep met de bedoeling de ander fysiek en/of emotioneel pijn te doen. Er is sprake van een machtsverschil tussen de pester en het slachtoffer. 

3. Signalen herkennen van slachtoffers en pesters

3.1 Slachtoffers

 • Zien er ongelukkig uit
 • Worden uitgelachen
 • Gaan niet graag naar school

3.2 Pestkoppen

 • Zijn graag de baas
 • Tegendraads
 • Pesten gebeurt stiekem
 • Lachen uit, maken zaken stuk, roddelen, sluiten andere uit

4. Aanpak in onze school: preventief en actief

Stap 1: preventieve aanpak voor plagen/pesten

 • Waarden zoals: respect, vriendschap, eerlijkheid staan centraal. Pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • Extra aandacht voor:
  • versterken van sociale vaardigheden en communicatie;
  • voor zichzelf leren opkomen;
  • andere meningen respecteren ;
  • verwoorden van gevoelens.
 • Leerlingen kunnen altijd met hun probleem bij de leerkracht terecht.
 • Pesten melden is niet hetzelfde als klikken.
 • Er worden klas- en schoolactiviteiten georganiseerd waarbij veel aandacht gaat naar een goede groepssfeer.
 • Leerlingen krijgen een time-out wanneer ze met opzet iemand bezeren. 

Stap 2: kleine ruzies

 • Dit leren we hen aan met volgend stappenplan:
 1. STOP, hou daar mee op, dit vind ik niet leuk. 
 2. Heb je me niet gehoord? HOU DAAR MEE OP. 
 3. Als je nu niet ophoudt, ga ik naar de juf of meester, dit is niet klikken maar wel voor jezelf opkomen.

Stap 3: afspraken bij pestsituaties

 • Melding door de leerling of ouders aan een leerkracht.
 • De leerkracht observeert gedurende een aantal dagen de situatie.
 • De leerkracht voorziet dan een gesprek waarin de twee betrokkenen onder begeleiding een oplossing zoeken.
 • De twee betrokken partijen maken afspraken en proberen hun oplossing toe te passen.
 • Na een afgesproken periode volgt er een opvolgingsgesprek.
 • Ouders worden via het agenda op de hoogte gebracht.

Stap 4: afspraken bij hardnekkige pestsituaties

 • De directie organiseert een gesprek tussen de betrokken partijen waar hij zelf aan deelneemt om te duiden dat dit gedrag niet aanvaard wordt op onze school.
 • Ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • We proberen de pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen. Daarom wordt de pester & gepeste actief betrokken bij het proces dat moet leiden tot herstel.

Stap 5: indien het pesten niet stopt

 • Indien het pesten blijft voortduren, wordt het CLB ingeschakeld voor verder onderzoek.
 • De pester zal ook een gepaste straf krijgen.

5. Adviezen naar de ouders

We geven graag enkele richtlijnen mee zodat we op één lijn zitten:

 • Stimuleer je kind om problemen direct te melden op school.
 • Neem zelf contact op met de school als je kind niet durft. 
 • Maak thuis tijd om over het probleem te praten. 
 • Probeer door te vragen om heel het verhaal te kennen.
 • Geef als ouders zelf het goede voorbeeld. 
 • Leer je kind voor zichzelf en anderen op te komen op een positieve manier

6. Het nieuwe pesten: cyberpesten

6.1 Het nieuwe pesten

Cyberpesten is online pesten: iemand beledigende of bedreigende sms’jes, whats’appjes sturen, roddels verspreiden, iemand uitsluiten in chatgroepen (instagram/tiktoc). Cyberpesten is harder dan het klassieke pesten. Het stopt niet, het zorgt voor het verderzetten van pestgedrag buiten de schoolmuren. Het gebeurt na schooltijd en is moeilijk te controleren.

6.2 Preventieve aanpak voor cyberpesten

 • Geef online nooit persoonlijke informatie door.
 • Gsm-gebruik is op school niet toegenstaan.
 • Als je chat, gebruik je steeds een taal waarbij de ontvanger zich goed voelt.
 • Als je boodschappen ontvangt waarbij je je niet prettig voelt, vertel je dit onmiddellijk aan je ouders.
 • Maak nooit afspraken met iemand die je ”online” op het internet hebt ontmoet! Je weet immers niet wie deze persoon is en wat zijn bedoelingen zijn, ook al is hij heel vriendelijk.